Školení instruktorů jógy, akreditované MŠMT, 10. – 26. 7. 2020

Základní informace: Akreditované školení v rozsahu 150-hodin, v němž úspěšní absolventi obdrží osvědčení Instuktora Jógy, platné na území České republiky. Jedná se o rekvalifikační program, jehož úspěšní absolventi mohou požádat o živnostenské oprávnění k vykonávání činnosti "Instruktor Jógy". Toto školení tvoří páteř vzdělávacího systému a jeho absolvování se započítává do programu regulovaného mezinárodní Yoga Alliance (RYT-200).
Náročnost: Minimální délka praxe pro přijetí je 1 rok. Spolu s přihláškou zašlete motivační esej (1 strana A4, velikost písma 12 pt, řádkování 1,5) na téma "proč se chci stát instruktorem jógy"
Lektor: Školení vede Lenka Knag spolu s odborným garantem programu Danielou Vaškovou, a další lektoři - Radim Holek, Marianna Strapcová, Irena Hovorková.
Termín: 10. - 26. 7. 2020
Cena: Cena činí 19.500 Kč (záloha 5.500 Kč po přijetí ke školení, na základě zaslání motivační eseje), celé školné musí být uhrazeno nejpozději do 20. 6. 2020

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY POUZE DO 20.6.2020

Pranava Jóga Centrum je střediskem s akreditací MŠMT. Po úspěšném absolvování tohoto školení obdrží účastníci osvědčení Instruktora jógy, které je opravňuje k vykonávání této činnosti a získání ŽL. Jedná se o rekvalifikační školení, v některých případech proto školné proplácí příslušný úřad práce. Pro absolventy tohoto školení, již praktující lektory, cvičitele a ostatní nabízíme další nástavbová školení/semináře, po jejichž úspěšném absolvování obdržíte diplom.

Co od školení čekat:

Obecná část zahrnuje povinné části jako anatomii, fyziologii, pedagogiku, sociologii, informace z právní oblasti a aspekty činnosti lektora jógy. Krom obecné části vás čeká komplexní a detailní výcvik asánové cvičební části, rozebírání jednotlivých pozic (názvy, technika provedení, účinky, pomůcky, asistence). Značná pozornost je věnována jak vlastním pohybovým schopnostem (každodenní lekce jógy), tak schopnosti sestavit plynulé lekce jógy, řazení pozic do sekvencí a stavba hodiny (odpolední praktika). Součástí školení je velmi detailní seznámení a průnik do jógové filozofie, do světa skutečné jógy, každý den nás proto čekají meditace, mantry, detailní průřez stěžejními jógovými texty jako Yoga Sutra či seznámení s Bhagavad Gita, seznámení se sánskrtem a některými termíny, relaxace. Učit se budeme nejen relaxaci absolvovat, ale také samostatně umět vést relaxační a vedené meditační části, jóga nidry, pranajámická cvičení a další náležitosti procesu výuky jógy, jak je předávána tradičním způsobem. Školení má za úkol z vás vytvořit kvalitní lektory jógy se vším, co k tomu náleží, proto si nejspíš „sáhnete“ na věci, se kterými jste se dosud nesetkali. Toto není relaxační pobyt s jógou, nýbrž výcvik pro učitele jógy, jakkoliv chvílemi příjemný:-)

Školení probíhá v 15 dnech, kdy je nachystán celodenní program. Závěrečné zkoušky se skládají ze 4 částí: písemná, ústní, praktická a obhajoba závěrečné práce. Poplatek 350Kč/opakování zkouškové části. 

Příklad rozvrhu školícího dne:

čas /počet hodin / 

9.00 – 9.45   /1/
Ranní meditace  (praxe)
10.00 – 11.30 /2/
Psychologie  – terminologie, historie psychologie, obecná psychologie (teorie:)
12.00 – 12.45 /1/
Psychologie – osobnost, vývojová a sociální psychologie (teorie)
14.00 – 15.30 /2/
Psychologie  – sociální, pedagogická psychologie a využití v roli lektora (teorie)
16.00 – 17.30 /2/
Praxe – zahřívací sekvence a pozdrav Slunci (praxe)
18.00 – 18.45 /1/
Historie a kultura jógy: 6 indických škol (teorie)
19:00– 19.45 /1/
Satsang a meditace – mantra  (teorie)

DŮLEŽITÉ INFORMACE – ČTETĚ POZORNĚ

Termíny tohoto měsíčního intenzivního školení: Celodenní program od 10. – 26. 7. 2020, v pátek 10.7. začínáme v 15.30 hod. So 11.7. až do Ne 26.8. je program celodenní od 9.00 hodin ráno.

Školné: činí 19.500 Kč a zahrnuje školicí materiály (beze stravy). Nevratná záloha 5500 Kč musí být uhrazena po přijetí do kurzu na základě zaslané eseje po registraci, zbytek školného musí být uhrazeno do 20. 6. 2020 (taktéž nejzazší datum pro přihlášení), a to i v případě, že školení proplácí ÚP. Proplácí-li ÚP školné, je vám po úspěšném absolvování vrácena uhrazená částka v plné výši po obdržení platby od ÚP na účet Pranava Jóga Centra. Ve výjimečných případech lze domluvit splátkový kalendář. Po obdržení zálohy na náš účet Vám budou zaslány veškeré další potřebné informace, formuláře a jiné dokumenty.

Motivační esej – Spolu s registrací do školení, je nutné zaslat motivační esej (1-3 strany MS Word, velikost písma 12pt, řádkování 1,5) na téma „Proč se chci stát instruktorem jógy?“  Motivační esej rozhoduje o Vašem přijetí do školení.

Součástí eseje by měly být konkrétní informace: – o délce a stylu praxe, jméno lektora a názvu zařízení kam na jógu zájemce o kurz chodí – jaké přístupy jsou pro ni/něj inspirující (lektor, knihy, učitelé, linie jógy) – osobní přínos praxe jógy – úskalí, které jóga pomáhá překonávat – konkrétní plán, kam se cesta zájemce bude po skončení kurzu ubírat (kde a koho hodláte učit, co vnímá jako „své“, profesní zaměření)

Po přijetí ke školení (na základě motivační eseje) je třeba v nejbližších dnech osobně ve studiu, nebo českou poštou, předat následující materiály s prohlášením a Vaším podpisem

–   Doklad o zaplacení celé výše školného nejpozději do 10.7.2020
–   Místopřísežné prohlášení o zdravotní způsobilosti (formulář zašleme emailem po obdržení zálohy)
–   Písemné doporučení ke studiu způsobilou osobou/zařízením  (formulář zašleme emailem po obdržení zálohy)
–  Občanský průkaz a dokument o ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání nám předložíte k nahlédnutí při začátku školení
 

Rozhodnete-li se pro účast na školení, rádi vás přivítáme v naši linii a uděláme vše proto, aby se z vás stali kvalitní lektoři s širokým přehledem a také jogíni, kteří touží ponořit se do světa jógy takového, jaký je, s pravidelnou praxí a určitým „zvnitřněním“ si jógových termínů a teoretických výrazů. „Jóga je 1 % teorie, 99% praxe.“ – Pattabhi Joise

Podmínky pro přijetí:

– Alespoň jednoletá vlastní pravidelná jógová praxe (doporučení)
– dobrý zdravotní stav (místopřísežné prohlášení)
– motivační esej (!)
– dostatečná pohybová schopnost
– dosažené SŠ vzdělání 
– minimální věk 21 let 
– splnit hospitační hodiny (20 hodin) – po obdržení zálohy vám zašleme hospitační arch. Hospitacemi se rozumí navštěvování lekcí jógy, potvrzení podpisem lektora a vlastní hodnocení hodiny do hospitačního archu.
 
Tyto po registraci odevzdejte na recepci studia, nelze poslat elektronicky emailem.

 POZOR: Bankovní spojení pro platby akreditovaného školení je 2200269011/2010

Závazná registrace

4 + 6 =

*Tyto údaje jsou pro odeslání povinné. Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací k semináři/kurzu pořádaném v PRANAVA JÓGA CENTRUM.

Všeobecné a storno podmínky

K úspěšnému dokončení registrace je potřeba uhradit příslušnou částku převodem či osobně v hotovosti ve studiu. Částka musí být připsána na náš účet do 3 pracovních dnů po obdržení přihlášky.Poté ztrácíte místo v kurzu/semináři, popř. nárok na zvýhodněnou cenu a přihláška propadá. Po připsání příslušné částky na náš účet, Vás o tomto budeme e-mailem informovat. Vaše přihláška je závazná, pokud nebudete moci navštívit kurz/seminář/školení, ke kterému jste se přihlásili, prosíme o omluvu předem, abychom neblokovali místa jiným uchazečům. Omluvit se z přihlášené akce můžete osobně ve studiu, telefonicky, emailem nebo posláním sms zprávy. Kurz se sestává z po sobě navazujících lekcí. V případě nemožnosti účasti na jednotlivé lekci ze strany účastníka, není možné poslat náhradníka, či si lekci nechat zpětně proplatit. V takovém případě daná lekce vynechaná účastníkem propadá. Při zrušení účasti na již uhrazeném semináři, nebo při zrušení účasti na začátku celého zaplaceného kurzu (tj. před první lekcí kurzu), ze strany klienta alespoň 36 hodin před jeho začátkem,činí storno poplatek 30 % z uhrazené částky, zbylá část poplatku za seminář/kurz bude účastníkovi vrácena. Při stornu semináře/kurzu méně, než 36 hodin před jeho začátkem, propadá poplatek v plné výši. Rovněž nelze poslat náhradního účastníka. V případě storna semináře ze strany jóga centra bude účastníkovi vrácen poplatek za seminář v plné výši. V případě storna kurzu či jeho částí ze strany jóga-centra, bude účastníkovi vrácena poměrná část poplatku za každou stornovanou lekci z kurzu. Všeobecné podmínky se nevztahují k akreditovanému školení, které má specifické podmínky uvedené přehledně v popisu školení.